Menu Zamknij

OGÓLNE WARUNKI NAJMU SPRZĘTU

Podstawą wynajęcia sprzętu jest spisanie umowy wynajmu i/lub protokołu zdawczo-odbiorczego pomiędzy Wynajmującym a Najemcą.

1. PP Rent oddaje w najem Najemcy wymienione w protokole zdawczo-odbiorczym narzędzia i urządzenia wraz z osprzętem. Przedmiot najmu w chwili wypożyczenia jest czysty i sprawny. Najemcy udzielana jest instrukcja obsługi do najmowanego sprzętu.

2. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za szkody, straty i wypadki powstałe wskutek prac prowadzonych przy użyciu przedmiotu najmu przez Najemcę.

3. W przypadku kradzieży sprzętu, Najemca zobowiązany jest do zwrotu firmie PP Rent wartości sprzętu w terminie 14 dni od daty wystawienia noty obciążeniowej. 4. W przypadku zniszczeń sprzętu lub uszkodzeń spowodowanych przez Najemcę, ten zobowiązany jest do pokrycia całkowitych kosztów naprawy.

5. PP Rent zobowiązuje się do wykonywania napraw usterek maszyn, które nie powstały z winy Najemcy.

6. Jednostką rozliczeniową jest stawka dobowa, określona jako okres od momentu podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego przez Najemcę do tej samej godziny następnego dnia.

7. Wysokość stawki dobowej określona jest w cenniku usług i jest regulowana w zależności od długości najmu oraz przyznanych rabatów.

8. Faktura za wynajem sprzętu jest wystawiana na koniec okresu wypożyczenia.

9. W przypadku wynajmu długoterminowego, okres fakturowania kończy się o północy ostatniego dnia miesiąca.

10. Wynajmujący przekazuje pod wynajem tylko sprzęt. W przypadku materiałów podlegającym szybkiemu zużyciu tj. osprzętu (wiertła, tarcze itp.), który jest niezbędny do bezpiecznego użytkowania przedmiotu najmu, Najemca we własnym zakresie winien dokonać zakupu tych produktów. Do każdego sprzętu oferowanego do wynajęcia jest określona lista z osprzętem rekomendowanym przez producenta sprzętu. Montaż osprzętu spoza listy może powodować awarie sprzętu a całkowity koszt naprawy lub zapłaty za uszkodzony sprzęt ponosi Najemca.

11. Wynajmujący zapewnia Najemcy możliwość zakupu osprzętu do oferowanych pod wynajem sprzętów.

12. Wynajmujący zobowiązuje się do ochrony danych osobowych Najemcy i nieprzekazywania ich osobom trzecim bez zgody Najemcy. Najemca ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania lub usuwania zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.

13. Najemca przyjmuje do użytku sprzęt będący własnością Wynajmującego z obowiązkiem zwrotu tego sprzętu w stanie niepogorszonym ponad normalne zużycie.

14. Najemca oświadcza, że został zapoznany z instrukcją obsługi oraz został przeszkolony w zakresie bezpiecznego użytkowania najmowanego sprzętu.

15. Najemca zrzeka się wszelkich roszczeń wobec Wynajmującego z tytułu wypadków, poniesionych szkód lub obrażeń powstałych w trakcie korzystania z wypożyczonego sprzętu.

16. Czynsz uiszczany będzie gotówką lub przelewem na konto oraz w terminie wskazanym na fakturze.

17. Zerwanie umowy może nastąpić w przypadku : – samowolnego przedłużania czasu użytkowania wynajętego sprzętu, – używania wynajętego sprzętu niezgodnie z przeznaczeniem i zasadami użytkowania, – oddanie wynajmowanego sprzętu do użytkowania osobom trzecim. -Zerwanie umowy powoduje rygor natychmiastowego zwrotu wynajętego urządzenia.

18. Niniejsza umowa zostaje zawarta z chwilą podpisania przez Najemcę protokołu zdawczo-odbiorczego.